Sekretesspolicy

Vi värnar om din integritet och följer GDPR

Vi värnar om din integritet
Med anledning av GDPR (har vi förtydligat våra databehandlingsvillkor och kompletterat med en integritetspolicy per 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar dina personuppifter.
*) Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).
De som anförtror Elitista sina personuppgifter ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. Elitista följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.
Uppgifterna behandlas för att vi genom marknadskommunikation och på andra sätt ska kunna ge kunder, medarbetare, arbetssökande och samarbetspartners bättre och mer personliga erbjudanden och upplevelser.
Marknadsföring och profileringsinformation som lämnats till oss används bland annat för att vi genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden.
Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information. För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till Elitista samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register.
Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:
Anpassade erbjudanden till samarbetspartners och framtida medarbetare utifrån intresse och behov.
Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil.
De som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till oss på Eltisita inte ska användas för marknadskommunikation.
Detta görs enklast genom att kontakta oss på hello@elitista.se
Insamling av personuppgifter
Elitista samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen:
-Aktiviteter på vår webbplats och sociala medier
-Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till Elitista
-Offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter
-Samtycke
Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt. Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer Elitista inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem.
Inom två år kommer Elitista radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.
OBS! Att bara avregistrera sig för att inte få epostutskick är inte tillräckligt för att anses som radering av uppgifter.
Information om personuppgifterna
I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till Elitista får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor. Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut.
Elitista kommer på uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. De som har frågor om vår hantering av personuppgifter kan kontakta oss på hello@elitista.se
Tillgång till personuppgifterna
Elitista kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för Elitista eller medarrangörens deltagande. Ett begränsat antal av Elitista medarbetare har tillgång till Elitistas personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.
Gallring
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 24 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.
Säkerhet
De uppgifter som anförtros Elitista behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Elitista, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”
.
Rätt att begära registerutdrag
Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via info@elitista.se. Till höger har vi även tagit fram några snabblänkar för ändamålen.
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på hello@elitista.se
Snabblänkar
Här hittar du mer information:
Begära registerutdrag - mail till hello@elitista.se
Uppdatera dina personuppgifter - mail till hello@elitista.se
Begära radering - mail till hello@elitista.se
Övrig information - mail till hello@elitista.se