Allmänna villkor och hälsoinformation för våra kurser

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ELITISTAS ONLINEKURSER

1. Allmänt
Detta avtal (”Avtalet”) gäller för online kurser hos Elitista AB (559125-6846). Elitista AB erbjuder sina kunder (”Kunden”) onlineutbildningar inom kost och hälsa på hemsidan www.elitista.se och andra hemsidor som Elitista bedriver (” tillsammans kallade Hemsidan”). Avtal tecknas genom att Kunden på Hemsidan fyller i kryssrutan vid allmänna villkor och anmäler sig till en kurs. Elitista AB förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal. Elitista AB kommer att underrätta Kunden om ändringar i Avtalet genom att anslå dessa på Hemsidan eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av detta Avtal börjar gälla från den dag ändringen anslogs på Hemsidan. 

2. Avgifter och betalning 
När Kunden anmäler sig för en kurs betalar Kunden samtidigt priset som anges på hemsidan med användning av den betalningslösning som tillhandahålls av stripe. 

3. Anslutning till kurs
När Kunden anmält sig och betalat för kursen erhåller Kunden inbjudan till kursen via Elitistas plattform.

4. Ansvar för kurser
Elitista AB skall ge Kunden tillgång till det material och de tjänster som framgår av Hemsidan för respektive kurs. Kunden är i förhållande till Elitista AB ensam ansvarig för all den information som Kunden överför till gruppen och Kunden förbinder sig att inte göra inlägg eller sprida information som kan vara stötande för andra i gruppen eller i något avseende strida mot svensk lag. Kunden förbinder sig till att inte sprida egna erbjudanden eller bedriva marknadsföring av något slag i gruppen. Elitista är inte ansvarig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Elitista streamar föreläsningar och seminarier genom branschledande plattformar såsom Zoom eller Team. Elitistas ansvarar för att kvalitén på ljud och bild är god på inspelningsplatsen men kan ej ta ansvar för uppspelningskvalitén lokalt hos deltagarna. Elitista tar inte ansvar för erhålld streamingkvalité hos kunden. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Elitista AB eller någon annan. Kunden skall hålla Elitista AB skadelös för krav riktade från tredje man mot Elitista AB på grund av Kundens användning av tjänsten. Via Hemsidan kan Kunden få tillgång till länkar till tredje parts sidor eller material som andra lagt upp. Elitista AB tar inget ansvar för dessa tredje parts sidor och kontrollerar inte dem på något sätt. 

5. Medicinskt ansvar
Kurserna som erbjuds på Hemsidan är endast avsedda att hjälpa Kunden till ett friskt och hälsosamt liv, i vissa angivna fall med viktminskning. Elitista AB är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte ge Kunden medicinska råd eller ställa diagnoser, och inget av materialet på Hemsidan och/eller sådant som tillhandahålls i grupperna skall anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Information och råd som lämnas av Elitista AB skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare. Kurserna är avsedda för friska vuxna personer och för minderåriga under översyn av målsman. Kurserna är inte avsedda för användning av minderåriga, gravida eller ammande kvinnor eller personer som lider av sjukdom i som de misstänker kan utgöra hinder för att genomgå en kurs. Sådana personer uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan någon form av kurser. Innan påbörjandet av någon kurs som inriktas på viktminskning skall Kunden försäkra sig om att han/hon inte är underviktig. Elitista AB tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i kurserna. 

6. Upphovsrätt
Kunden är införstådd med att Hemsidan och allt det material som görs tillgängligt av Elitista AB i samband med tillhandahållandet av kurserna innehåller material som ägs av Elitista AB, att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter. Kunden har inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt detta Avtal. Den kurs som Kunden anmält sig till gäller endast för Användarens personliga, ickekommersiella bruk och får således inte delas med någon annan om inte detta särskilt överenskommits med Elitista AB. Om Kunden, självmant eller på uppmaning av Elitista AB, skickar material (exempelvis recept eller personliga meddelanden till Elitista AB, gruppen eller till Hemsidan (gemensamt ”Inlägg”) ger Kunden härmed Elitista AB en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar särskilt en rätt för Elitista AB att mångfaldiga, ändra, anpassa, publicera och kommunicera till allmänheten. 


7. Ångerrätt
Att bli kund hos Elitista AB innebär att du som Kund skall känna dig trygg med ditt köp. Som privatkund har du rätt till 14 dagars ångerrätt. Din ångerrätt börjar gälla från det att du mottagit din bokningsbekräftelse till en kurs. Din ångerrätt upphör att gälla efter 14 dagar alternativt fr o m två dagar innan kursstart och du fått tillgång till gruppen. Ångerrätten gäller inte om du har nyttjat eller förbrukat tjänsten under ångerfristen. För att nyttja ångerrätten, vänligen kontakta oss inom 14 dagar alternativt innan du gått med i gruppen. Återbetalning/kreditering sker i första hand alltid till det ursprungliga betalsättet, vilket normalt sker inom 10 arbetsdagar från det att vi mottagit din förfrågan om att nyttja ångerrätt. 

8.Behandling av personuppgifter
Kunden ansvarar för att lämna sanna uppgifter om sig själv. De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. När du som Kund köper en av våra kurser antecknas uppgifter du lämnar i vårt kundregister. Personnummer registreras inte. Kunden samtycker till att Elitista AB kan använda de uppgifter Kunden lämnat för relevant information och erbjudanden från Elitista AB. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du behöver inte göra något. Du kan vara trygg med att Elitista AB även i fortsättningen kommer värna om din integritet.

9. Tillgänglighet kursmaterial

9.1 För icke-prenumeranter
Efter genomfört köp av kurs har du tillgång till kursmaterialet via Elitistas plattform online i en bestämd tid, vanligtvis 90 dagar.

9.2 För prenumeranter
Som prenumerant har du tillgång till kursmaterialet på obestämd tid. Tillgängligheten upphör vid avslutad prenumeration. 


10. Lagval och tvist
Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal och eventuell tvist skall avgöras av allmän svensk domstol.